ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN | Windows4U kozijnen BV

1.    ALGEMEEN
Dit zijn de algemene voorwaarden van Windows4U Kozijnen BV, gevestigd te Grootegast, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82359261, in de voorwaarden te noemen: “Windows4U”.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de navolgende voorwaarden van toepassing op en maken deel uit van elk door Windows4U aan haar koper gedaan aanbod en elke door Windows4U gesloten overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan.

2.    OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door of namens Windows4U aan de koper aangeboden koopovereenkomst of offerte. Een achteraf aan de koper toe te sturen orderbevestiging of opdrachtbevestiging geldt slechts als een bevestiging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst. Eventueel meerwerk kan hierin worden vermeld.
Mondelinge toezeggingen door medewerkers van Windows4U zijn niet bindend, tenzij en voor zover zij achteraf door Windows4U schriftelijk zijn bevestigd.
Alle door Windows4U uitgebrachte aanbiedingen zijn 2 weken geldig.

3.    PRIJS
De overeengekomen prijs is inclusief 21% BTW, tenzij anders is overeengekomen. Tussentijdse btw-wijzigingen worden berekend op basis van de dan geldende btw-tarieven.
De overeengekomen prijs kan, behoudens het bepaalde in artikel 5 door Windows4U niet achteraf worden verhoogd, tenzij door toedoen van de koper de levering wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden. De kosten van wijzigingen in bestellingen en uitgewerkte opdrachten, worden doorberekend aan de opdrachtgever met een minimum van 125 euro per wijziging. Bokken met kozijnen of glas die langer dan 3 weken moeten worden opgeslagen of in bruikleen worden gegeven worden doorbelast tegen een tarief van 25 euro exclusief BTW per bok per week. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de koper daarvan op de hoogte gesteld. De koper zal de juiste prijs accepteren indien het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs niet meer is dan 5%. De overeenkomst wordt dan geacht te zijn gesloten voor de juiste prijs. Indien het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs meer dan 5% bedraagt, is de koper niet verplicht de juiste prijs te accepteren doch kan alsdan van de overeenkomst afzien, in welk geval de overeenkomst wordt geacht nimmer te hebben bestaan, tenzij Windows4U aanbiedt het prijsverschil voor zover de genoemde 5% overschrijdend voor haar rekening te zullen nemen.
Indien op basis van het bovenstaande niet tot overeenstemming wordt gekomen, kan Windows4U de overeenkomst ontbinden bij een prijsverschil groter dan 5%.

4.    LEVER ADRES
Onder lever adres wordt verstaan de woonplaats van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vervoer en opslag van de gekochte goederen is voor rekening en risico van Windows4U.
Goederen welke rechtstreeks worden geleverd op een bouwplaats zijn voor risico van de ontvanger en/ of koper. Reclamatie over schade die ontstaan is voor of bij aflevering dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Nadien zal geen aansprakelijkheid meer worden aanvaard.

5.    MONTAGE
Montage van de gekochte goederen vindt plaats indien zulks is overeengekomen.
Onder montage wordt verstaan: (eventuele) demontage oude kozijnen, montage nieuwe kozijnen, afwerken van de buitenzijde van de vervangen kozijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Windows4U zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Mocht bij de montage schade ontstaan welke het gevolg is van schuld van Windows4U , dan zal Windows4U deze schade vergoeden tegen de dagwaarde. De dagwaarde wordt door een door Windows4U aan te wijzen derde bepaald. Indien de koper het met de bepaalde dagwaarde niet eens is, kan hij op eigen kosten een contra- expertise laten verrichten. Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor demontage reeds aanwezig waren, behoeft Windows4U niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht of schuld van derden. De koper heeft niet het recht om geclaimde schade te compenseren met de koopprijs.
Afwerking van de binnenzijde van de kozijnen met gegrond MDF vindt plaats indien dit is overeengekomen. Eventueel is afwerking mogelijk met kunststof of andere materialen.
Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal de koper hieraan zijn medewerking verlenen. De kosten van aanpassingen aan de bouwkundige voorzieningen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Gordijnen, zonweringen en andere belemmeringen dienen bij de montage van kozijnen, deuren e.d. door of vanwege de koper zelf van tevoren te worden verwijderd en na oplevering van het werk door of vanwege de koper zelf te worden teruggeplaatst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.    VERGUNNINGEN
Indien een vergunning, ontheffing of een dergelijke beschikking voor het tot stand brengen van het werk is vereist, zal Windows4U de aanvraag hiervan niet verzorgen. Bij afwijzing van het verzoek tot vergunningverlening, ontheffing of beschikking verlening zal de overeenkomst voor ontbonden moeten worden gehouden. Leges, veiligheidsplannen en verkeersregelaars zijn niet bij de opdracht inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Lokale aanvullende eisen zijn voor risico van opdrachtgever. Kosten voor het verwijderen en beoordelen van asbest alsmede de benodigde vergunningen zijn niet in de prijs inbegrepen.

7.    SUBSIDIE
Indien voor het aanschaffen van de bij Windows4U gekochte producten door de koper gerekend wordt op subsidie, is het risico van het niet-verkrijgen van deze subsidie voor de koper. Het niet-verkrijgen van subsidie is nimmer reden voor de koper om de koopovereenkomst niet gestand te hoeven doen.
Alle kosten die aan het verkrijgen van een subsidie zijn verbonden komen voor rekening van de koper.

8.    ANNULERING
Indien koper een op locatie tot stand gekomen overeenkomst wenst te ontbinden, dient hij dit schriftelijk binnen 8 dagen na ondertekening per aangetekend schrijven aan Windows4U mee te delen. Binnen deze 8 dagen is de koper geen annuleringskosten verschuldigd.
Een door de koper ondertekende en geretourneerde schriftelijke koopovereenkomst of opdrachtbevestiging, welke op verzoek van de koper werd uitgebracht, kan niet worden geannuleerd.
Bij annulering door koper van de overeenkomst voor inmeting is koper 30% en na inmeting is koper 100% van het orderbedrag aan Windows4U verschuldigd. Betreffende bedragen dienen binnen 30 dagen na annulering betaald te zijn.

9.    BETALING
Het totale orderbedrag dient betaald te worden volgens het overeengekomen termijn schema, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien een aanbetaling wordt overeengekomen dient 30% van de koopsom te worden voldaan binnen 7 werkdagen na ondertekening van de offerte of koopovereenkomst. De levertijd gaat in, na ontvangst van de eerste termijn.
Bij overschrijding van een betalingstermijn zal koper van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, in gebreke zijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper aan Windows4U vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per 30 dagen.
Iedere onbetaalde rekening ouder dan dertig dagen geeft Windows4U, zonder voorafgaande mededeling aan koper, ter incasso uit handen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de invordering komen ten laste van de koper/wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van het in te vorderen bedrag, vermeerderd met de BTW, met een minimum van € 125,- en zijn verschuldigd vanaf het tijdstip dat de vorderingen ter incasso uit handen worden gegeven.
In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van schorsing tot betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de opdrachtgever, c.q. koper, of indien op roerende of onroerende zaken van de opdrachtgever, c.q. de koper beslag wordt gelegd zal Windows4U het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te annuleren en mitsdien nog niet uitgevoerd werk niet te verrichten, respectievelijk de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd het recht van Windows4U op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van de verbintenis en het recht van Windows4U om bij verzuim de overeenkomst om te zetten in een overeenkomst tot schadevergoeding.
In de hiervoor genoemde gevallen is elke vordering, die Windows4U ten laste van de koper heeft, ineens en dadelijk opeisbaar.

10.    OPLEVERING
Levering geschiedt zoveel mogelijk met in acht name van de op het contract vermelde termijn, onder voorbehoud van ongestoorde arbeidsomstandigheden en materiaalvoorziening. Windows4U is niet verplicht tot schadeloosstelling, indien vertraging ontstaat buiten haar schuld.
Indien en voor zover voor ons voorzienbaar in de datum van oplevering of aflevering vertraging zal optreden, zullen wij daarvan tijdig melding maken aan de koper onder vermelding van de termijn, waarbinnen wij naar verwachting wel zullen kunnen leveren.
In geval van levering “op afroep” dient de afroep plaats te vinden uiterlijk 4 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. Vindt de afroep niet of niet tijdig plaats, dan dient de koper de werkelijk gemaakte kosten aan Windows4U te vergoeden. Een bok huur per bok wordt na 3 weken na ontvangst van de goederen voor 25 euro exclusief BTW per bok per week aangerekend.
Door koper geconstateerde klachten dienen tijdens de oplevering bij Windows4U bekend te zijn en opgenomen te worden in de opleveringsstaat. Ten aanzien van na de oplevering veranderde of beschadigde zaken worden geen reclames in behandeling genomen.
Indien een tijdig door Windows4U ontvangen klacht gegrond blijkt te zijn, is zij verplicht dit binnen een redelijke termijn te herstellen.

11.    EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde zaken blijven eigendom van Windows4U totdat de koper aan al zijn verplichtingen betrekking hebbend op de overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens Windows4U heeft voldaan. Tot dat moment wordt de koper geacht de zaken van Windows4U in bruikleen te hebben. Koper mag de geleverde zaken derhalve, onder meer, niet vermengen, verwerken, verkopen, verpanden of leveren.
Koper wordt geacht de zaken uitsluitend voor Windows4U om niet te houden, zodat Windows4U behalve eigenaar tevens middels hem de bezitter van de zaken blijft.

12.    GARANTIE
De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde goederen wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens de normaal gebruikelijke technische details en garantievoorschriften gewaarborgd voor een periode zoals omschreven in de offerte/koopovereenkomst vanaf de datum van montage.
Buiten de garantie vallen:
Kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
Beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen;
Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege WINDOWS4U zijn of worden verricht;
Beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig of ruw gebruik van het geleverde;
Verrichte arbeid ten aanzien van de garantieverplichtingen. Deze zullen worden doorbelast aan de koper.
Deze garantie omvat uitsluitend de vervanging of herstel ter keuze van Windows4U van hetgeen door de koper als ondeugdelijk (in de zin van de aan het geleverde product te stellen kwaliteitseisen) wordt aangetoond. De garantie vervalt indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van Windows4U reparaties of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht of laat verrichten.
Indien de koper niet aan het in artikel 9 en 11 van deze algemene voorwaarden voldoet, is Windows4U niet gehouden aan haar garantieverplichtingen.

13.    AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van Windows4U is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de garantieverplichtingen zoals bedoeld in het vorige artikel. Overige schadevergoedingsverplichtingen, gevolgschade etc., worden uitgesloten, met uitzondering van die schadevergoedingsverplichtingen welke op grond van dwingend recht op WINDOWS4U rusten, en niet kunnen worden uitgesloten. Deze worden wel steeds beperkt tot het wettelijk toegestane minimumbedrag.
Indien Windows4U nalatig mocht blijken, zal slechts die schade door haar te dienen worden vergoed welke is te beschouwen als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming. Hieronder wordt nadrukkelijk niet begrepen schade, die wordt geleden door het niet, niet volledig of niet tijdig gereed zijn van door Windows4U te verrichten diensten of te leveren zaken.
Windows4U is voorts niet aansprakelijk voor fouten of verzuimen van derden, zelfs als deze derden te beschouwen zijn als hulppersoon bij de uitvoering van de overeenkomst. Schade vergoeding kan maximaal het bedrag van de opdracht zijn.

14.    OVERMACHT
Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Windows4U , indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van Windows4U , zonder dat Windows4U tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Één en ander laat onverlet de verplichting van koper om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen.
Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke van de wil van Windows4U onafhankelijke gebeurtenis, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds voorzien, ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van Windows4U of in dat van één of meer van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheidsmaatregelen.

15.    FOLDERMATERIAAL
De koper zal zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties in folder- c.q. reclamemateriaal, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificatie en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn.

16.   TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.